Algemene Voorwaarden

Cursus en workshop voorwaarden
Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, cdrom, DVD of USB stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin art. 6:231 BW
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw

Aanmelding

Inschrijving geschiedt door middel van aankoop van de aangeboden cursus via de website: www.fotocursusnissewaard.nl

Start cursus

Bij aankoop van de cursus zijn de cursusdata reeds vermeld. De aangeboden cursus start alleen bij voldoende inschrijvingen waarbij een minimum van 4 deelnemers een vereiste is.                                Bij onvoldoende inschrijvingen wordt er persoonlijk contact met u opgenomen.

Betaling

De cursusgelden worden reeds betaald bij inschrijving. Hiervan ontvangt u een bevestigingsmail waarbij een factuur is ingesloten. De cursustarieven staan vermeld op de website en zijn inclusief BTW.

Annuleringen

Na aanmelding mag een cursus binnen 7 dagen na aanmelddag kosteloos geannuleerd worden. Na deze 7 dagen word 25 % in rekening gebracht tot 7 dagen voor aanvang van de cursus. Dit als reserveringskosten.
Indien een cursus na deze termijn wordt geannuleerd, of indien de cursist niet komt opdagen wordt 100% van het cursusbedrag berekend. In onderling overleg is het mogelijk om deelname aan een cursus te verschuiven naar een volgende datum. Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor bovengestelde termijnen in bezit te zijn van de fotograaf. In geval van bijzondere omstandigheden kan de fotograaf in positieve zin afwijken van deze regeling, na beoordeling van de fotograaf.

Verhindering

De fotograaf zal al het redelijke  in het werk stellen om de cursussen door te laten gaan. Indien  een cursusdag niet door kan gaan in geval van ziekte van de fotograaf dan zal er persoonlijk contact met u gezocht worden om deze dag af te melden. De fotograaf zal vervolgens een voorstel doen om op een andere dag de gemiste cursusdag in te halen.

Geschillen
Op alle door de fotograaf geleverde diensten is het Nederlandse recht van toepassing. Bij klachten of geschillen zal er overleg plaatsvinden tussen consument en de fotograaf om een passende oplossing voor de klacht of het geschil te vinden. De consument zal van de fotograaf een redelijke termijn en gelegenheid geven om de consument een passende oplossing te bieden. In het geval dat alle betrekking hebbende partijen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de fotograaf nooit verplicht worden tot een grotere restitutie dan het totaal van het op de factuur vermelde curcursustarief zoals betaald door consument.
Auteursrecht
Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd. Het maken van opnamen in bewegend beeld en/of geluid van een cursus (of gedeelte ervan) is uitdrukkelijk verboden. Het is de cursist met name niet toegestaan de tijdens de cursus gebruikte softwareproducten of gedeelten daarvan en de emailsamenvattingen e.a. cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of ter beschikking van derden te stellen.
Toepasselijkheid
De toepasselijkheid van de cursusvoorwaarden strekt alleen tot de cursus en de workshop die door de fotograaf gegeven worden.